ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 9

ชื่อ: ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน