ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 7

 

ชื่อ: ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน